Projekt „Rozwój-Aktywność-Praca” jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z partnerem Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Beneficjentem projektu jest Gmina Milanówek.

Okres realizacji: od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2022r.


Celem głównym Projektu jest podniesienie aktywności, kompetencji społeczno – zatrudnieniowych oraz zatrudnienia wśród 75 (w tym 60 kobiet i 15 mężczyzn) mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 lat do 65lat z terenu Gminy Milanówek w latach 2020-2022.

Działania w ramach projektu:

  • Diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu prowadzona przez pracownika socjalnego i psychologa stanowiąca podstawę do zaplanowania ścieżki reintegracji prowadzonej w oparciu o kontrakt socjalny.
  • Doradztwo zawodowe prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Doradztwo zawodowe ma charakter indywidualny. Celem jest wspieranie w wyborze ścieżki zawodowej poprzez diagnozę sytuacji zawodowej, możliwości i potencjałów uczestników i uczestniczek projektu. Podczas spotkań poruszane są również kwestie barier powodujących brak pracy. Ponadto doradca zawodowy przygotowuje do aktywnego poszukiwania pracy i kontaktu z pracodawcą.
  • Pośrednictwo pracy dzięki któremu uczestnicy i uczestniczki otrzymują wsparcie w formie wyszukiwania ofert pracy, towarzyszenia w spotkaniu z potencjalnym pracodawcą. Pośrednik pracy poprzez częsty kontakt motywuje do aktywności w poszukiwaniu pracy.
  • Kursy zawodowe – 60 uczestników i uczestników projekt ma możliwość skorzystania z indywidualnie dobranego kursu zawodowego.
  • Warsztaty motywacyjne podczas których 25 najbardziej aktywnych uczestniczek projektu może wzmocnić samoocenę i wiarę we własne możliwości.
  • Warsztaty zarządzania domowym budżetem pozwalające na naukę racjonalnego gospodarowania dostępnymi dochodami.
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne jako działanie wspierające w radzeniu sobie z bieżącymi problemami.
  • Praca socjalna, która jest działaniem wzmacniającym motywację do rozwoju poprzez uczestnictwo w projekcie.
  • Wsparcie finansowe jako działanie wspierające.

 
Projekt realizowany jest w cyklach jednorocznych, w każdym roku zrekrutowanych zostanie 25 uczestników projektu.

Projekt „Rozwój-Aktywność-Praca” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie wyłącznie społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do strony internetowej lidera wiodącego:  milanowek.naszops.pl/projekty/2020