Realizacja projektu: Centrum Kształcenia w Kutnie

Okres realizacji: od dnia 01.07.2018 r. do dnia 31.01.2020 r.

Grupa docelowa: 80 osób (48K, 32M) w wieku aktywności zawodowej 18-64 lata zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społeczno -zawodowej, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby z niskimi kwalifikacjami.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 80 osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego poprzez udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu zawierającym instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

Formy wsparcia:

  • określenie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej,
  • aktywizacja społeczna: indywidualne poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne (prawne, rodzinne, obywatelskie), warsztaty interpersonalne,
  • aktywizacja edukacyjna: kurs komputerowy ECDL BASE,
  • aktywizacja zawodowa: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
  • kurs zawodowy - dopasowany do indywidualnych potrzeb uczestnika oraz lokalnego rynku pracy,
  • staż zawodowy 3 – miesięczny.