Okres realizacji:

01.01.2013 - 31.12.2014

Główny cel projektu

Projekt dla 156 osób zamieszkałych w woj. mazowieckim, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby bezrobotne, o niskim poziomie wykształcenia, kompetencji społecznych, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych.

Celem projektu było udzielenie pomocy jego uczestniczkom i uczestnikom w pokonaniu barier związanych z wejściem lub powrotem na rynek pracy. Oprócz bezpłatnych szkoleń zawodowych w 9 różnych specjalnościach uczestniczki i uczestnicy projektu wzięli również udział w warsztatach psychologiczno – doradczych, konsultacjach z psychologiem, warsztatach poświęconych zagadnieniu równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz grupowych warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego.