Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w partnerstwie z Urzędem Pracy m.st. Warszawy przystąpił do realizacji projektu pn. „Pracownia Przedsiębiorczości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie).

Celem realizacji projektu jest udzielenie wsparcia w podjęciu nowej aktywności zawodowej 60. osobom (w tym 35. kobietom i 25. mężczyznom) z terenu m.st. Warszawy zagrożonym utratą zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników. Zgodnie z przyjętymi założeniami, osoby te wezmą udział w szkoleniach „szytych na miarę”, uwzględniających zarówno ich predyspozycje zawodowe, jak i wymogi współczesnego rynku pracy. W procesie rekrutacji przewidziano spotkanie z doradcą zawodowym służące dokonaniu bilansu kompetencji uczestników, a także przekazaniu im niezbędnych informacji na temat specyfiki stołecznego rynku zatrudnienia. Udział w Warsztatach Skutecznego Reagowania pozwoli natomiast wszystkim zainteresowanym m. in. na nabycie umiejętności efektywnego poszukiwania pracy lub wskaże możliwości dalszego kształcenia. Warto podkreślić, że jednym ze szkoleń realizowanych w projekcie jest kurs ,,ABC Przedsiębiorczości’’ adresowany do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

W związku z realizacją projektu przewidziano także utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej, które zapewni uczestnikom możliwość stałego kontaktu z doradcą zawodowym oraz z Punktem Pośrednictwa Pracy.

Osoby biorące udział w projekcie będą miały zatem nie tylko niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy lub nowych kwalifikacji i umiejętności, ale również dzięki uzyskanemu wsparciu psychologiczno - doradczemu staną się bardziej mobilne, aktywne i otwarte w kontaktach z otoczeniem.

Okres realizacji projektu: 01.10.2014 – 30.09.2015

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA - pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Zal. 1 - Formularz rekrutacyjny
Zal. 1_1 - Zaświadczenie pracodawcy
Zal. 1_2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zal. 2 - Karta oceny formalnej
Zal. 3 - Formularz diagnostyczny / predyspozycji zawodowych
Zal. 4 - Karta oceny merytorycznej część II formularz rekrutacyjnego
Zal. 5 - Karta oceny ostatecznej I kwalifikacji do udziału w projekcie

KONTAKT:
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE:
ul. Podwale 13
00-252 Warszawa
tel. /fax (22) 635 61 74
tel. 022 831 00 81 wew. 135 lub 144
e-mail: caz@zdz.edu.pl

URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY:
Dział marketingu
ul. Ciołka 10A
01-402 Warszawa
tel. 22 836 83 28
fax 22 836 41 90
e-mail: marketing.ciolka@up.warszawa.pl