Okres realizacji:

01.01.2014 - 30.06.2015

Główny cel projektu

Grupę docelową stanowiło 60 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne z terenu woj. mazowieckiego. Celem projektu było kompleksowe wsparcie uczestników poprzez realizację szkoleń zawodowych, 3-miesięcznych staży i pośrednictwa pracy (co najmniej 50% podjęło zatrudnienie) oraz poprzez przyznanie 20 os. środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie.