Okres realizacji:

01.01.2014 - 30.11.2014

Główny cel projektu

Projekt skierowany do 108 osób dorosłych z obszaru woj. mazowieckiego z własnej inicjatywy zainteresowanych podniesieniem lub nabyciem umiejętności językowych.

Celem projektu był wzrost kompetencji językowych uczestników poprzez udział w 180-godzinnym kursie języka angielskiego zakończonym egzaminem zewnętrznym i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego osiągnięcie poziomu biegłości językowej przez co najmniej 70% uczestników.